The Refusal to Take Sides

Việc từ chối theo phe nào trong các vấn đề đạo đức lớn là một quyết định. Đó là một sự im lặng bằng lòng với điều ác.  Bi kịch của thời đại chúng ta là những người vẫn tin vào sự trung thực thì thiếu lửa và lòng tin chắc, trong khi những người tin vào sự không trung thực thì đầy lòng tin đam mê.

“The refusal to take sides on great moral issues is itself a decision. It is a silent acquiescence to evil. The Tragedy of our time is that those who still believe in honesty lack fire and conviction, while those who believe in dishonesty are full of passionate conviction.”
–Archbishop Fulton Sheen

Leave a comment