Moral Principles

Nguyên tắc đạo đức của người không phụ thuộc vào đa số phiếu. Sai là sai, ngay cả khi mọi người đều sai. Đúng là đúng, ngay cả khi không có ai đúng.

“Moral principles do not depend on a majority vote. Wrong is wrong, even if everybody is wrong. Right is right, even if nobody is right.”

― Fulton J. Sheen

Leave a comment