The Refusal to Take Sides

Việc từ chối theo phe nào trong các vấn đề đạo đức lớn là một quyết định. Đó là một sự im lặng bằng lòng với điều ác.  Bi kịch của thời đại chúng ta là những người vẫn tin vào sự trung thực thì thiếu lửa và lòng tin chắc, trong khi những người […]

Why C.S. Lewis’ ‘Mere Christianity’ Still Speaks Today

image: https://www.beliefnet.com/faiths/christianity/articles/~/media/8B4BBFA6F8A34AFEA4DD4645283F8602.ashx?w=400&hash=89A7F12886C7A4C023C9D4534FFC513A0EB8502F “[To have Faith in Christ] means, of course, trying to do all that He says. There would be no sense in saying you trusted a person if you would not take his advice. Thus if you have really handed yourself over to Him, it must follow that you are trying to obey Him. […]